#myCH24PL – zrób zdjęcie zegarka i wygraj niesamowity lot z Grupą Akrobacyjną „Żelazny”!

Wakacje sprzyjają nie tylko podróżowaniu, ale również robieniu zdjęć. Uznaliśmy, że to znakomity czas do startu hashtagu #myCH24PL i dzielenia się fotografiami Waszych zegarków z pozostałymi czytelnikami, na Instagramie. Najlepsze z nich zostanie nagrodzone.

Jesteśmy bardzo ciekawi, co nosicie na nadgarstkach nie tylko w czasie wolnym, ale również w pracy, podczas uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej, w bardziej formalnych sytuacjach i innych okolicznościach, w których towarzyszy Wam czasomierz. Mamy nadzieję, że jesteście z nich na tyle dumni, by – korzystając z Instagrama – chętnie podzielić się swoimi zegarkowymi przygodami z innymi czytelnikami naszego portalu… i nie tylko. Zachęcamy tym bardziej, że najciekawsze zdjęcie nagrodzimy ufundowanym przez firmę ORIS lotem akrobacyjnym z grupą „Żelazny”(!) albo zegarkiem.

Co zrobić by wygrać?

Aby wziąć udział w zabawie wystarczy:
– posiadać konto użytkownika w serwisie Instagram,
– opublikować na nim wykonane samodzielnie zdjęcie / zdjęcia zegarka (dowolna ilość),
– w opisie wykorzystać hashtag #myCH24PL,
– oznaczyć w poście nasze Instagramowe konto @ch24pl.

Zdjęcia Waszych zegarków na ch24.pl/instagram

ch24.pl/instagram
ch24.pl/instagram

Wybrane fotografie będziemy na bieżąco umieszczać na stronie https://ch24.pl/instagram. Każdy czytelnik może do dnia 27 sierpnia opublikować dowolną liczbę zdjęć. Zwycięzców wybierze redakcja serwisu CH24.PL oraz współpracujący z nami fotograf Marcin Klaban.

Oczywiście zachęcamy Was również do bieżącego obserwowania naszego konta @ch24pl. Życzymy dobrego światła, unikatowych plenerów i dużej dawki inspiracji.

Regulamin:
 1. Organizatorem konkursu oraz Sponsorem Nagrody głównej jest Janeba Time sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 7 A, numer NIP 8941764656.
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest również w siedzibie Organizatora.
 3. Konkurs polega na opublikowaniu w aplikacji Instagram zdjęcia zegarka wraz z zamieszczonym w opisie hasztagiem #mych24pl oraz oznaczeniem profilu @ch24pl.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy być pełnoletnim, mieszkać na terenie Polski i posiadać obywatelstwo polskie.
 6. Uczestnik Konkursu może opublikować dowolną ilość zdjęć.
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich
 8. Konkurs trwa od 21.07.2017 do 27.08.2017, do godz. 23:59:59. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31.08.2017r.
 9. Nagrody zostaną przyznane osobom, które zamieściły najciekawsze zdjęcia w ocenie Jury, składającego się z redaktorów serwisu CH24.PL (Tomasza Kiełtyki, Łukasza Doskocza) i fotografa Marcina Klabana. Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
 10. Po rozstrzygnięciu Konkursu przedstawiciel portalu CH24.PL skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez prywatną wiadomość w serwisie Instagram (z konta @ch24pl) i poinformuje o możliwych wariantach odbioru Nagrody. Zwycięzca w odpowiedzi – do 7 dni – zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej do @ch24pl swoje dane osobowe jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email. Nie otrzymanie odpowiedzi na konto Redakcji CH24.PL (@ch24pl) we wskazanym w Regulaminie terminie lub brak możliwości kontaktu ze Zwycięzcą powoduje utratę przez Zwycięzcę roszczenia o realizację Nagrody.
 11. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę główną w postaci vouchera na lot akrobacyjny wraz z członkiem grupy akrobacyjnej „Żelazny” (szczegóły TUTAJ) o wartości 3.000zł. Lot musi odbyć się do końca września, a jego dokładny termin Zwycięzca ustali – do 3 dni od momentu otrzymania vouchera – z przedstawicielem Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”.
  Tylko w przypadku braku możliwości odbycia lotu przez Zwycięzcę, z przyczyn niezależnych od Zwycięzcy (tzn. jeśli w umówionym wcześniej z Grupą „Żelazny” terminie lot nie odbędzie się w związku z czynnikami zewnętrznymi jak np. złe warunki pogodowe, zamknięcie lotniska, awaria samolotu), Sponsor przekaże Zwycięzcy nagrodę w postaci zegarka Oris ref. 735 7641 41 64 LS o wartości 4.890zł. W takiej sytuacji voucher traci ważność, a Zwycięzca nie ma prawa do odbycia darmowego przelotu.
 12. Nagroda nie obejmuje dojazdu do lotniska na którym odbędzie się lot oraz kosztów dodatkowych z tym związanych (nocleg, wyżywienie itp.).
 13. Organizator, jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie Nagrody w Konkursie.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody przez Zwycięzcę, która wynikła z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w tym w szczególności na skutek niespełnienia warunków przelotu ustalonych przez Grupę Akrobatyczną „Żelazny”. Ponadto Organizator nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę na osobie Zwycięzcy wynikłą z realizacji Nagrody.
 15. Z Nagrody nie może skorzystać kobieta w widocznej ciąży, osoba nadmiernie otyła, osoba z upośledzeniem umysłowym. W grupie ryzyka są osoby z nadciśnieniem tętniczym z wartościami przewyższającymi 220/120 mm Hg, niestabilną chorobą wieńcową, niewyrównaną niewydolnością krążenia, anemią ze stężeniem hemoglobiny mniej niż 9g na 100 ml krwi, odmą opłucnową, z przebytym w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawałem serca, po przebytej niedawno operacji brzusznej (lot może grozić rozejściem się szwów). Szczegółowe informacje o zagrożeniach i wykluczeniu można uzyskać u Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”.
 16. Nagroda może być wykorzystana wyłącznie przez Zwycięzcę. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
 17. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, w przypadku wygranej udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z nagrodzonego zdjęcia / utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) utworu dowolną techniką, b) publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, c) publiczne wystawianie utworu. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i w tym zakresie zwalnia lub zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie szkody z tym związane, w z tytułu utraconych korzyści Organizatora.
 18. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie Nagrody, w tym spowodowane przez działanie czynników pozostających poza kontrolą Organizatora.
 19. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 20. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych objętych zgłoszeniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 21. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator oraz podmiot przez niego upoważniony. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją dostawy nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, kontaktu z Uczestnikami, umieszczenia listy Zwycięzców na stronie internetowej Organizatora, stronie CH24.PL i profilach w mediach społecznościowych oraz w celach związanych z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji.
 22. Uczestnikom przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 1 dnia od rozstrzygnięcia Konkursu.
 23. Wysyłka Nagrody nastąpi do 3 dni od momentu otrzymania przez Organizatora danych Zwycięzcy.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.