REGULAMIN

Dokument ten, zwany regulaminem, określa ogólne warunki korzystania ze strony CH24.PL zwanej dalej Serwisem.
 
Wszelkie zmiany regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od momentu ich publikacji.
 
Właścicielem Serwisu jest Tomasz Kiełtyka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GTK Kiełtyka Tomasz, z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 44 A, zwany dalej Administratorem.
 
Wszystkie treści publikowane w Serwisie chronione są prawem autorskim. Oznacza to, że zabronione jest kopiowanie całości lub fragmentów Serwisu bez uzyskania pisemnej zgody Administratora.
 
Serwis dostępny jest publicznie dla wszystkich Internautów, zwanych dalej Użytkownikami.
 
Serwis prowadzony jest przy współpracy z wybranymi Użytkownikami, zwanymi dalej Redaktorami, którzy otrzymali od Administratora prawo do publikacji tekstów w wybranych działach CH24.PL.
 
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
Użytkownikowi – po dokonaniu rejestracji – utworzone zostaje bezpłatne konto, identyfikowalne przez unikalną nazwę i hasło.
 
Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas rejestracji prawdziwych informacji.
 
Zabrania się tworzenia kont, których nazwy są albo mogą kojarzyć się z reklamą firm lub stron internetowych.
 
W przypadku zmiany danych, należy bezzwłocznie dokonać ich aktualizacji.
 
Użytkownik nie może udostępniać swojego konta osobom trzecim.
 
W wyniku rejestracji Użytkownik otrzymuje prawo do komentowania wybranych tekstów, publikowanych w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się przy tym do przestrzegania następujących zasad:

  • w komentarzach nie można używać tekstów uznanych za niekulturalne, obraźliwe, o charakterze pornograficznym, rasistowskim, ksenofobicznym, nazistowskim czy faszystowskim,
  • obowiązuje zakaz umieszczania reklam zarówno w postaci tekstów, jak i odnośników,
  • wszelkie komentarze o charakterze prowokacyjnym lub nie na temat mogą zostać usunięte.

W przypadku niezastosowania się do powyższego punktu, konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte.
 
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane z jego konta komentarze.
 
Komentarze w momencie opublikowania stają się częścią Serwisu i mogą zostać usunięte, tylko w przypadku, gdy osoby zarządzające Serwisem uznają to za stosowne.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. Zapisanie się jest dobrowolne.
 
Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
 
Użytkownik ma możliwość zmiany zamieszczonych wcześniej danych osobowych.
 
Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikom Serwisu skuteczną ochronę prywatności.
 
Dane osobowe Użytkowników, a w szczególności adres email może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji związanych z treściami zamieszczanymi w Serwisie do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu.
 
Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych z Serwisu. Informację taką należy dostarczyć do Administratora w formie pisemnej.

PRAWA DOTYCZĄCE REDAKTORÓW

Redaktor ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane w Serwisie artykuły, w szczególności za teksty, zdjęcia, użyte nazwy etc.
 
Prawa autorskie do opublikowanych przez Radaktora tekstów pozostają po jego stronie, chyba że odrębna umowa stanowi inaczej.
 
Publikując artykuł w Serwisie, Redaktor wyraża zgodę na jego przetwarzanie przez Administratora na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności, do użyczania fragmentów lub całości tekstów periodykom, z którymi Serwis współpracuje. Redaktor nie otrzyma z tego tytułu wynagrodzenia.
 
Opublikowany artykuł może zostać usunięty wyłącznie przez uprawnione do tego przez Administratora osoby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.