Sekunda

Jest to jednostka czasu Międzynarodowego Układu Jednostek (SI), zapisana w uchwale nr 1, przyjętej w roku 1968 na XIII Generalnej Konferencji Miar w Paryżu, zdefiniowana (i uzupełniona w 1997r. zapisem o temperaturze) następująco:
„sekunda jest czasem trwania 9 192 631 770 okresów promieniowania, odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133, w temperaturze 0 K. ″, tzn. że w ciągu jednej sekundy czasu efemerydalnego w atomie cezu odbywa się 9 192 631 770 okresów drgań.

Wcześniejsza definicja, pochodząca z 1954 roku (X Generalna Konferencja Miar) wywodziła się ze skali czasu efemerydalnego ponieważ czas ten wynika z teorii ruchu Ziemi po orbicie wokółsłonecznej. Zgodnie z zasadami mechaniki klasycznej jest niezależny od jakichkolwiek zjawisk i dlatego uważa się go za czas newtonowski. Zgodnie z tym czasem: sekunda była 1: 31 556 925,9747 częścią roku zwrotnikowego 1900, styczeń 0, godzina 12 czasu efemeryd. Uznano jednak tą definicję za niewystarczająco dokładną dla potrzeb ówczesnej metrologii i za podstawę nowej definicji przyjęto cezowy wzorzec częstotliwości.

Powyższa definicja jak również wszystkie wcześniejsze, definiowały sekundę jako małą część długiego okresu, natomiast obecnie jest definiowana jako czas trwania wielkiej liczby bardzo szybkich drgań. Przejście od starej definicji do nowej ma praktyczne konsekwencje w działaniu zegarków.

źródło: Zdzisław Mrugalski: Czas i urządzenia do jego pomiaru.